Zákaznický servis +420 466 040 440 (Po–Pá: 7:00–20:00, So 8:00–16:00)

Menu

Hledat

Košík

Váš košík je prázdný. No není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdný. No není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Domů
>
Pravidla vedení uživatelského účtu PackWay

Pravidla vedení uživatelského účtu PackWay

(dále jen "pravidla")

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel uživatelského účtu PackWay (dále jen „uživatelský účet“).

1. Provozovatel uživatelského účtu

1.1. Provozovatelem uživatelského účtu je společnost PackWay s.r.o., IČ: 25629662, se sídlem: Dělnická 390, Pardubičky, 533 01 Pardubice, Doručovací číslo: 532 36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“).

2. Uživatelský účet, jeho účel a výhody

2.1. Účelem uživatelského účtu je umožnit čerpání výhod jeho uživatelům.

2.2. Členství v uživatelském účtu nabízí uživatelům výhody, mezi které patří: přístup k historii svých objednávek, zasílání tištěných katalogů, zasílání      narozeninových přání, zasílání obchodních sdělení včetně elektronických prostředků, funkce zapomenutého košíku a funkce předvyplněného košíku.

3. Členství v uživatelském účtu

3.1. Členem uživatelského účtu se může stát pouze fyzická osoba - spotřebitel starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která se registrovala do uživatelského účtu dle podmínek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „uživatel“).

4. Doba trvání členství v uživatelském účtu

4.1. Členství v uživatelském účtu trvá po dobu neurčitou, resp. do doby, než dojde k zániku členství některým ze způsobů uvedených v bodu č. 6 těchto pravidel.

5. Zřízení uživatelského účtu

5.1. Ke zřízení uživatelského účtu dojde na základě registrace zájemce o členství, který splňuje všechny podmínky členství, a to:

- vyplněním registračního formuláře na webových stránkách, nebo
- vyplněním registračního formuláře při provádění objednávky prostřednictvím e-shopu, nebo
- vyplněním registračního formuláře v katalogu.

5.2. Pro řádnou registraci a vznik uživatelského účtu je zájemce o členství povinen vyplnit do registračního formuláře správně a pravdivě všechny povinné údaje, kterými jsou: e-mail, jméno, příjmení, adresa, číslo popisné, město a PSČ a udělit souhlas s těmito pravidly.

5.3. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

5.4. Zřízením uživatelského účtu dojde ke zpracování osobních údajů za účelem a v rozsahu vymezeném v dokumentu „Ochrana osobních údajů “, s čímž uživatel registrací vyslovuje souhlas. V dokumentu jsou rovněž uvedena práva uživatele a způsob jejich uplatnění.

6. Zánik členství v uživatelském účtu

6.1. Členství v uživatelském účtu lze ukončit níže uvedenými způsoby.

6.2. Zrušení členství v uživatelském účtu ze strany uživatele: Uživatel je oprávněn kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit, a to tak, že:

- odešle oznámení na e-mail [email protected] , nebo
- odhlásí se na webových stránkách v rámci svého uživatelského účtu, nebo
- odešle oznámení na adresu PackWay, Dělnická 390, 532 36 Pardubice

6.3. Zrušení členství v uživatelském účtu ze strany PackWay: PackWay je oprávněn členství uživatele ukončit z následujících důvodů:

- neaktivita uživatele, uživatel svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá;
- porušení povinností ze strany uživatele, uživatel poruší povinnosti vyplývající z obchodních podmínek, těchto pravidel či na ně navazujících dokumentů, přičemž z tohoto důvodu může být členství rovněž pozastaveno;
- ukončení vedení programu uživatelských účtů PackWay, z tohoto důvodu může PackWay kdykoliv zrušit členství všem registrovaným uživatelům. Uživatelé budou o ukončení vedení programu uživatelských účtů informováni. 

7. Práva a povinnosti stran a společná ustanovení

7.1. Uživatel je povinen dodržovat pravidla uživatelského účtu a podmínky uvedené v na ně navazujících dokumentech PackWay.

7.2. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou PackWay považovány za správné.
 

7.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že PackWay nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele uživatelského účtu. Pokud uživatel zapomene své heslo, je oprávněn se pomocí webové stránky www.astoreo.cz obrátit na PackWay (zadáním své e-mailové adresy, totožné s adresou zadané při registraci). Na uvedenou adresu bude uživateli následně zasláno nové přístupové heslo k uživatelskému účtu. 

7.4. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení PackWay, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7.5. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

7.6. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením.

7.7. Uživatel bere na vědomí, že PackWay nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením ani za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. PackWay dále nenese odpovědnost za případné škody a újmy, které by uživatelům mohly vzniknout v souvislosti s členstvím v uživatelském účtu.

7.8. Jakékoliv projevy, jednání atp. uživatele v souvislosti s jeho členstvím v uživatelském účtu nesmí svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití, dobré mravy nebo obecně závazné právní předpisy, ani obsahovat náboženský či politický podtext. Současně nesmí mít vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení a zmiňovat či obsahovat referenci na konkurenční produkty k produktům PackWay.

7.9. Uživatel není oprávněn jakkoliv dále šířit obsah webových stránek.

7.10. Členství v uživatelském účtu je nepřevoditelné a nemůže být předmětem dědického práva.

7.11. Za uživatele se v případě pochybností považuje osoba, která PackWay prokáže, že oprávněně disponuje e-mailovou adresou uvedenou v rámci zřízení uživatelského účtu.

7.12. Výhody ani odměny z uživatelského účtu plynoucí není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

7.13. PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se členství v uživatelském účtu podle vlastního uvážení.

7.14. Z členství v uživatelském účtu jsou vyloučeni všichni zaměstnanci (a osoby v poměru obdobném) PackWay a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu z č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.15. PackWay si vyhrazuje právo vyloučit z uživatelského účtu osoby, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného či nekalého jednání ve vztahu k PackWay, jejím produktům, partnerům a uživatelskému účtu, a to i prostřednictvím třetích osob.

7.16. PackWay si vyhrazuje právo měnit a upravovat tato pravidla, stejně jako právo vedení programu uživatelských účtů zcela zrušit, a to vše i bez uvedení důvodu. PackWay je také oprávněna tento uživatelský účet přeměnit na jiný, když přeměna je účinná oznámením. Uživatel je oprávněn s přeměnou nesouhlasit a ukončit své členství způsobem dle těchto pravidel. Všechny případné změny v pravidlech uživatelského účtu budou zveřejněny na www.astoreo.cz

7.17. Tato verze je účinná ke dni 25.5.2018.